L' Esposizione di Torino: Giornale ufficiale illustrato dell'esposizione internazionale delle industrie e del lavoro 1911

-6z- •auolz!sodsH,TTep 9uo!ss!tlluroo eT[t3P !|JejIo !ureld IP eJET ooo.oS p!.13|s !tloT[t3d IP !Tt3L[o!Zt3UJ9}U| ISJo®Uoo Iap eJ|ToUI ouTltzJJe| •?IOUItll [SJ03UOO 1100 •eiuaJJo.uo® [ep t3zlJe|Jt3d t3urEJd t3[|ap o||t3,TTt3 t2|t3SJ:Oqul!J i:I.[aA ?}at[T t3T !n. !P `oool eJT[ TIT t3|!TIqt3}S ? euo!Z[J®sI,p t3sst3} t3| •!88BJiatHouoJo IJo!TBIur eli !®[] t3!pti[u t3|rip oiT[oo ?JJe} t3tln!0 13[ auolzt33Tfsst3p t3|TeN .o}E| -[qt3|S osloDJecl [ns `Isl3A!p !t[IOIS al} ul e|tm||a#3 elf.sn eJ} u[ `oSJo.J3CI OPT(It3J p!d Tan o€ a oz `ol !|t3-®g!SSBP I[[oT|t3d !t2 e}t[eurt3A[||eds -[J I|t2T[Sesse outlt3I -t3s I[u3Id al} I •!qn. !J|®ur OOSZ I 3J} -[o uou T3JniBqno IP !T!t|!8!I!P T3p !sla]|o® -led t3p !Jl®uro|![P OSI t3®J!® !P 0||!8t3JI un ?JeptTelduro® e alt3!®eds o|u9urt3|o.8 -al tin t3p o}t3u!urJe| -ap ?It3s e|t[Otll®!d Tap O}!n®JEO TI •ooSz e oof/ `elI| ooo.Sz lp !ureJd el} T[I ®s!A!p eJ!T OOO.S£ : a|tloura!d [eL) o|!n. -JP TI lad tt o[[!dTL'q -ns » olulaJd oC IJt31IT!tn s/#8#27!/ !|8eIT olaAo. -[J T! e|[Iaul|Bn|tlaAe p3 `st3g |P o|[Taur -[u.Io]!J un `[S8eur -Io ![8t3 t3!plt3n8 Ip e t3IAOut?Lu !p e|t3u -oslad I! t2!zetleA t3 ![!qIS!.TIP !t3 ?J3P9A -AOJd o}t3}!l[IOO TI •a|TlaLIJo.uo. [ep t3zu®ilt3d t3ur[Id t3[[ap o}|t3 ,T|t3 e|t3S -Joqur!I OuTIt3IIaA ?|aur !n® Ip `oooS elIT u! t3}t3SSH ? euo!z -[J®s!,p t3Sst'} t3| 't3mlt'qno enbun[tmb !p f[EqIS -!JIp !t3 t3}Iedt3 ? I:It3S t3|Sanb 3qo a®sE|Iqt3}s o}uaurt3|oseJ T| •(ouIloL e out3| -I" `t3psela 't3tl013A `t3Zu30[A `t3AOpt3d `t3[zaueA `o8IAot| `t3u8o|o8 `t3uepoIN •« v.isn8nv » ?yob|3 -(eITt;]|) oNnloL -OIIOId 29 tlHOHa8EHNHOS .a ..aJaa.¢JOS - •vzNvl,HoaRII vl,nlossv Ia HSV0 NO0 ISHaNoasIHtloo - HNlat[o,RIIHd IQ HZNHHHdHH - ItlvHdv HNOIZHHIG a INol[o -IGvd[ `IHosolHo HNolzHt[H ooltlvoNI ISHmssv (vllvI,I) ONIHOL NI azNVI,NasHt[aclvH vI,.;IG voll,Nv al,NvlHoaRI| 1161 0NIt[OL HTVN0IZVNHHLN| HN0IZIS0dsE !p o}uaulIulo#J un `!SseurJO f|8t} t3!PJt3ns !P a t3JAoneur lp a|t2uos -led T! t3tlloH t3 !|f q[8fl!P !t3 eJapeAAOJd [P t2Jn® ?IAt3 o}t3iluroo || •auolzII®s!,p t3sst3i lp oiueurt;SBd oJ||t3,zuas `od |ep em3A t3|pp oi!n®Ip liz !|}IJ®S! f|EqI3EJIP I I}}n| t3Jt3g t3|Senb t3 ISJaAIJ.su[ ouut3Iiod •aloipu[A |t3 t3it}usesuo® 1?Jt3S tzddoo i;'| .oslooled osse}s oT[ns t2It?8 t3Aonu tzun Islt3uITHJa|3P t3P t3.Oda pt3 alIptll Tp t3AI9s|| Is a[t3nb t3| `3uo!z[Sods'd,TTep 13A!|n®as3 3UO!SS!IIIuloo t3|pp euo[z •Isods!p tz ?JJt3ul[I sllouvx HG Htlol,Lld Taa oLLHzzoa TI `t2zue®tzId `eurJt3d `13!Jptlt3sse[v `otlIJo|,) Od PP e[[t2A t}[PP O}!no -JIo || lad ooo.oS Ip opTlooas un a alit ooo.OSI Ip olu3Jd ourlJd un ln® !P `eJfT ooo.OOZ fp etlolz!SodsH,TTap olureJd ut7JO oZ •out3p®t3J8 osseJd e||t3A !P t3u8!A !P !It2|!T!ur sJ27Swz7ey ITS3u oJeAoo!J |E eitlaurTt3niueAe pa st3S t3ddoo t3[ 'OflHeJd TI Ti.Ieue}io pt3 esspsn[I !1}IJoSI |TIqI8!J|P fop ouiiss3u Tn® u[ ost33 [a'u etp aosITIqt3ls o}uaurt3ToseJ TI •OJa(Ill OI-It3J -eL[I}I B ou!Io|,-t3ur -ot[-ou!Jo|osJooJod I? led `L'I[t3|| tp eH [t3P tz|Ja#o `(e|tze}[ t3ddoo) 3JOTlo,P o!uraJd ut3JO ol : [1tlenses I oTlos I}I|?qt';|s ||Ino -J[D I a lulord I 'aTt3tl -O!zT3ule}tl| t3Op"3u -o3Iev eTI0fzt3JepeH t2|Tep !It!}ueurt3To%eJ Euolzlsods!p a| opuo. -es !l!ci!S!JIp lp ITeu -O?zi3ule}tlI Islo3uo® tap ou!IOL t3 oullt3I -a8TOAS Is `eJqo||o IC |t; ousn!S SI Tt3P opo!Iad [eu e}u3ult}s -[®ald pld a `euolzls -bdsH,I a}I[t2Jnc[ •quaA¢ ?P 0A?1 oo0.OE€ a 9|V8H V¢¢oO -.?1?c|?8?A -pp ap ?sAOouoo I 't'elet3 euolztzs!At3u t3T|t3 e.SEJaI!j !s t3ururosul o}ut3nb o}iTl.1 e `eqo -[Ta e| e !JosTndold I e IJo|our I `Ila!88e[ st3S Iep o|Jodst3J| lp e et[o[znpold lp [TIo®elt2ddt} !|S `t3op -nenoalet3 t3I8oTou® -a} t!T `OOI|nt3uoel3t3 f/O¢S o[ `t3ot|I|U®PS t30T|m3uoeJet2,I `t3A!i -}ad§oJ|al t3.[|nt2u -o9Iet3,I ?japueJd -uloo x| oddTIJ8 TI .t3IisoIN apuBI8 t3TPP !|tlt3sS9Ia}tlI pEd !|Jt3d e[[ap t3un `euo!zt3IAt3,I|ap oddn|EAs[]osua}ul e eo?[el e[tmi it3,I uo® `o}Jeo led ?Jt3s a|t3nb t3[ `t33p"3uoelet; [p euoI'zas t3utt `o'}ou 9,ulooL .`?JJe|uoo 1161 out.IOL [p e|tzuofzl3tlJe|u| euolz!sodsH,'| qf I9Iineu0319v lpeuo?zt7uI9}u| ?sJO9uOD zput2Js I J9d ONIHOL Ic[ HNOIzlsoasH.1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNDA1OQ==